POPŻ 2017r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje o możliwości skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. Aby skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych należy się zgłosić do tut. Ośrodka po skierowanie. Skierowania wydawane będą do dnia 6 października 2017. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest kryterium dochodowe, które wynosi 1028,00 zł netto na osobę w rodzinie i 1268,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

UWAGA!!!!!

W dniu 21.08.2017r. (poniedziałek) w godzinach 9:00 -15:00 interesanci nie będą obsługiwani w związku ze szkoleniem pracowników.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Składanie wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia Wychowawcze – w Rykach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017r.,  będą przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy, obowiązujący: od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

 

            Wnioski można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach pokój nr 12 oraz ze strony Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/materialy-do-pobrania/

 

            Wnioski  należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach, listownie  za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą  portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

            Świadczenie Wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz opiekunowi prawnemu dziecka.

 

            Świadczenie Wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

 

DOKUMENT POTRZEBNE DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO Z KRYTERIUM DOCHODOWYM:

 1. w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne   – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego;
 2. w przypadku cudzoziemców – określenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 3. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów;
 4. w przypadku, gdy jeden z rodziców ma zameldowanie inne, niż gmina Ryki – osobiste oświadczenie, że nie ubiega się w gminie stałego zameldowania o świadczenie wychowawcze;
 5. w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności  – kserokopia orzeczenia;
 6. w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.
Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Pracownicy ośrodka bardzo proszą o dokładne czytanie i wypełnianie wniosków składanych drogą elektroniczną ponieważ ponad 90% z nich jest błędnie wypełniona. Najczęstszym błędem jest brak wszystkich członków rodziny.

Informacje na temet wniosków w formie elektronicznej można uzyskać pod numerem telefonu: 81-865-71-89

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2016/Krok%20po%20kroku.jpg

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

UWAGA ! Zmiana numerów kont bankowych.

Zmiana numerów kont bankowych:

KONTO PODSTAWOWE – 13 8724 0005 2001 0000 4981 0005

Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego należy przekazywać na konto:

83 8724 0005 2001 0000 4981 0006

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

KROMKA CHLEBA

W imieniu Fundacji Bank Żywności w Lublinie zachęcamy do lektury najnowszego numeru "Kromka Chleba" – Niecodziennik Banku Żywności w Lublinie.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

UWAGA ZMIANA ADRESÓW E-MAIL

Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał zmian adresów e-mail. Adresy opsryki@opsryki.pl oraz edyta.grabek@opsryki.pl przestały istnieć.

Nowe Adresy e-mail to: ops@ryki.pl, michal.paprota@ryki.pl, edyta.grabek@ryki.pl

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe.

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.
Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Najnowsze zmiany w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Najnowsze nowelizacje uchwalone przez Parlament wchodzące w życie w 2015 r. i 2016 r.:

– ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 17 lipca 2015 r., poz. 995), która wprowadza mechanizm złotówka za złotówkę – ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

– ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r., poz. 1359), która w szczególności zawiera zmiany wprowadzające możliwość ubiegania się o świadczenia przez internet – ustawa ta, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.,

– ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217), która w szczególności wprowadza nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie – ustawa ta, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.,

– ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 3 września 2015 r., poz. 1302), która dotyczy przede wszystkim likwidacji egzekucji administracyjnej należności dłużnika alimentacyjnego wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów środków pozyskanych z egzekucji – ustawa ta, co do zasady, wejdzie w życie z dniem 18 września 2015 r.

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj