OPS w Rykach przyjmuje wnioski na dodatek do gazu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przyjmuje wnioski od osób, dla których głównym źródłem ogrzewania domu/mieszkania jest gaz ziemny. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Konsultacje społeczne

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Ryki – kwestionariusz ankiety internetowej
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 24 stycznia 2023 r. do 05 lutego 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryki na lata 2023-2028.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
https://www.webankieta.pl/ankieta/882076/ryki-mieszkancy-strefa-spoleczna.html

Zachęcamy do udziału w badaniu

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przystępuje do Ministerialnego programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach składa zapytanie ofertowe odnośnie realizacji Programu”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II – tzw. „opieka na odległość”. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przystępuje do realizacji Programu”Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II – „opaski na odległość”.
Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
Program kierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowanie ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rykach pod numerem tel. 818657171.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  1. Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Informacja Kierownika OPS

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa telefon interwencyjny 987, pod którym można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

SZANOWNI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach realizując zadanie wynikające z ustawy o dodatku węglowym informuje, że na chwilę obecną nie posiadamy środków na wypłatę dodatków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin wypłaty świadczenia wynosi 60 dni od daty złożenia wniosku. Postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecz wypłata świadczeń uzależniona jest od otrzymania środków.
W związku z powyższym wypłaty dodatku węglowego zostaną uruchomione po otrzymaniu na ten cel środków z budżetu państwa.
Prosimy o cierpliwość, o rozpoczęciu wypłat świadczenia będziemy informować na bieżąco.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Dodatek węglowy – komu przysługuje

20 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, 1967). Znowelizowane przepisy zapewniają m.in. uszczelnienie systemu, zwiększają możliwości samorządów w zakresie weryfikacji wniosków oraz wydłużają termin na wypłatę dodatków węglowych. Jednocześnie do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 20 września 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym.

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach realizuje Program „Opieka 75+”

Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenie opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnienie – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych – kontaktów z otoczeniem. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj