Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora:

       sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

       zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

       reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami

       sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

 

     Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora powinien:

       posiadać obywatelstwo polskie,

       mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

       korzystać w pełni z praw publicznych,

       mieć stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora,

       nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

       mieć nieposzlakowaną opinię.

 

      Dodatkowe uwagi:


       Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

       Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

       Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

 
Podstawa prawna:
Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają   na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.   z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,   w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych prosimy o kontakt osobisty z Kierownikiem  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.