Ważny komunikat

W trosce o bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, od dnia 16 marca do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach będzie funkcjonował na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza Ryk nr 34/2020.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, prosimy o zrozumienie powstałem sytuacji i rozpowszechnienie komunikatu.

ZARZĄDZENIE NR 34/2020
BURMISTRZA RYK

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w obsłudze interesantów i funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Rykach, Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli w Rykach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815) Burmistrz Ryk zarządza, co następuje

1. 1. Z dniem 16 marca 2020r. wprowadza się zmiany w obsłudze interesantów i funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Rykach.

Drzwi wejściowe do Urzędu pozostają zamknięte.
Korespondencja jest przekazywana pracownikowi obsługi przez okienko zainstalowane w drzwiach po uprzednim powiadomieniu pracownika obsługi dzwonkiem.

2. 1. Sprawy urzędowe będą załatwiane:
drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 818657110 – Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: ryki@ryki.pl – Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rykach, 3) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP.

W sytuacji, gdy sprawa wymaga bieżącej obsługi interesanta pracownik wydziału, Ośrodka Pomocy Społecznej lub Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli, jest wzywany drogą telefoniczną przez pracownika obsługi.

3. 1. Kasa Urzędu Miejskiego w Rykach i Kasa Ośrodka Pomocy Społecznej są nieczynne od dnia 16 marca 2020 do odwołania.
Płatności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na rachunek Gminy Ryki prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach za numerem:76 8724 0005 2001 0000 4952 0005 – rachunek główny
Płatności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na rachunek Gminy Ryki prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach za numerem: 65 8724 0005 2001 0000 4952 0009 – rachunek pomocniczy.
Wszelkie płatności dla Ośrodka Pomocy Społecznej można dokonywać na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Rykach z numerem: 13 8724 0005 2001 0000 4981 0005 – rachunek główny.
Wypłacane dotychczas w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej świadczenia pieniężne wypłacane będą przez okienko zainstalowane w drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Rykach.

4. 1. Z dniem 16 marca 2020r. wprowadza się zmiany w obsłudze interesantów Urzędu Stanu Cywilnego w Rykach.

Drzwi wejściowe do Urzędu Stanu Cywilnego pozostają zamknięte.
Wejście interesantów odbywa się o uprzednim powiadomieniu pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.
O wejściu interesanta decyduje pracownik Urzędu Stanu Cywilnego.

5. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach do wykonywania poza siedzibą urzędu tylko niezbędnych czynności służbowych.

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach do odbywania tylko niezbędnych podroży służbowych.

6. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r. i obowiązuje do odwołania.

Burmistrz Ryk

inż. Jarosław Żaczek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.