Stypendia Szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Ryki może otrzymać pomoc materialną ze środków z funduszu pomocy materialnej dla uczniów w postaci:

 1.  stypendium szkolnego
 2.  zasiłku szkolnego

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:

 1. wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia;
 2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia.

 

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji odpowiednio obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia,
 3. uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia,
 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek szkolny przysługuje osobom, wymienionym wyżej, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
 3. Przyznanie i wysokość zasiłku szkolnego jest zależne od sytuacji rodzinnej ucznia, rodzaju i skutków zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 514,00 zł.
 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków (nie mylić z paragonem fiskalnym) wystawionych na Wnioskodawcę, w formie wypłaty gotówkowej we wskazanym w decyzji miejscu.
 4. Zwrot poniesionych wydatków dokonywany jest po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa, do   wysokości kwoty przyznanego stypendium szkolnego, rozliczonej po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę.
 5. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ryki.
 6. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 7. Przyznane uczniowi (słuchaczowi) świadczenia pomocy materialnej zostają zawieszone z dniem wydania przez dyrektora szkoły (kolegium) decyzji o skreśleniu z listy uczniów (słuchaczy).
 8. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 9. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Celem pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale umożliwienie uczniowi równego dostępu do edukacji, pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.

 

DO POBRANIA

 1. Wniosek
 2. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku
 3. Formy udzialania stypendium szkolnego
 4. Oświadczenie
 5. Wniosek o przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *