Rodzina 500 plus

ŚWADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

OKRES ZASIŁKOWY

2019/2021

(od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.)

L.p.

Miesiąc złożenia wniosku

Termin wypłaty

1.

Lipiec – sierpień

do 31 października

(z wyrównaniem od 1 lipca)

2.

Wrzesień

do  30 listopada

(z wyrównaniem od 1 lipca)

3.

Październik

do 31 grudnia

(bez wyrównania od 1 lipca, od 1 października)

4.

Listopad

do 31 stycznia

(od 1 listopada)

5.

Grudzień

do 29 lutego

(od 1 grudnia)

  • Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można składać drogą elektroniczną i w wersji papierowej.
  • Od 1 lipca 2019r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze w wersji elektronicznej.
  • Od 1 sierpnia 2019r. przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze w wersji papierowej.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

WNIOSEKO USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKUO USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko oznacza  jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samoego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko zamieszkujące z wnioskodawcą i pozostające na jego utrzymaniu do dnia ukończenia 18 roku życia.

 

 JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO Z KRYTERIUM DOCHODOWYM DLA OSÓB, KTÓRE NIE POBIERAJĄ OBECNIE ZASIŁKU RODZINNEGO

1. W przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia.

2. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub w separacji – wyrok sądu o rozwodzie, separacji oraz zasądzonych alimentach.

3. W przypadku panny, kawalera samotnie wychowujących dziecko – wyrok o alimentach lub dochody rodzica (konkubinaty).

4. W przypadku, gdy jeden z rodziców ma zameldowanie inne, niż gmina Ryki, osobiste oświadczenie, że nie ubiega się w gminie zameldowania o świadczenie wychowawcze.

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób poza rodziną.

6. Nakaz podatkowy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

 

GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI

Wnioski można pobrać klikając poniższe linki lub osobiści w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29  pok.  7, 7A i 12 od dnia 1 kwietnia 2016r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne

5. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

DODATKOWE INFORMACJE

Informator "Rodzina 500 plus"

Informator " Rodzina 500 plus – krok po kroku