Rodzina 500 plus

KTO OTRZYMA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko oznacza  jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samoego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko zamieszkujące z wnioskodawcą i pozostające na jego utrzymaniu do dnia ukończenia 18 roku życia.

 

 JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE DZIECKO Z KRYTERIUM DOCHODOWYM DLA OSÓB, KTÓRE NIE POBIERAJĄ OBECNIE ZASIŁKU RODZINNEGO

1. W przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia.

2. W przypadku rodziców rozwiedzionych lub w separacji – wyrok sądu o rozwodzie, separacji oraz zasądzonych alimentach.

3. W przypadku panny, kawalera samotnie wychowujących dziecko – wyrok o alimentach lub dochody rodzica (konkubinaty).

4. W przypadku, gdy jeden z rodziców ma zameldowanie inne, niż gmina Ryki, osobiste oświdczenie, że nie ubiega się w gminie zameldowania o świadczenie wychowawcze.

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób poza rodziną.

6. Nakaz podatkowy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

 

GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI

 

Wnioski można pobrać klikając poniższe linki lub osobiści w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29  pok.  7, 7A i 12 od dnia 1 kwietnia 2016r.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne

5. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

DODATKOWE INFORMACJE

Informator "Rodzina 500 plus"

Informator " Rodzina 500 plus – krok po kroku