PO PŻ 2014-2020

Dystrybucją żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 na terenie gminy Ryki zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach.

 

Terminy wydawania żywności:

  1. Październik 26, 27, 28.
  2. Grudzień 12, 13, 14.
  3. Luty – termin zostanie ustalony.

 

Żywność dystrybuowana jest w formie paczek żywnościowych. Miejsce dystrybucji – magazyn Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) Ryki, ul . Słowackiego 5.

 

Kryteria kwalifikowalności.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym  od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca,  w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m. in. :

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenia za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej ( zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny ( czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500+”,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium Szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

 

Pomocą w formie paczek żywnościowych w podprogramie 2016 objęte są 623 osoby z terenu gminy Ryki.

 

W związku z dystrybucją żywności realizowane są dzielenia towarzyszące niefinansowane w formie Kampanii edukacyjnej – umieszczenie plakatów w miejscu dystrybucji żywności, rozkolportowanie ulotki wśród osób korzystających z podprogramu.