Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L.2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, adres jednostki: ul. Karola Wojtyły 29, 09-500 Ryki.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: IODO@zeto.lublin.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
  – w innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie:
  – podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów praw;
  – podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma celu zawarcie umowy.
 9. Ma pan/Pani prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.