Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony
internetowej http://ops.ryki.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://ops.ryki.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 12.03.2015 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków – z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 27.03.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień
umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Grzelak
e-mail: zbigniew.grzelak@ryki.pl

Procedura wnioskowo – skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

  • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne: od strony ulicy Karola Wojtyły, drugie: z tyłu budynku wejście od ulicy Wyczółkowskiego. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych.
  • Na parterze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.