Klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08 – 500 Ryki, tel. 81 865 71 70, e-mail: ops@ryki.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.Lublin.pl.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a następnie przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.