Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
przystępuje do Ministerialnego programu
„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma też zapewnić:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,

 • w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W ramach Programu ustala się następujące limity przypadające na 1 uczestnika:

 • 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,

 • 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznaną w ramach Programu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach pobytu dziennego, które będzie realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o kontakt pod telefonami: 81 865 71 72, 81 865 71 73, 81 865 71 74, 81 865 71 75

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach przystępuje do Ministerialnego programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma też zapewnić:

 • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem równoważnym,
 • odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację,
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę techniki wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia

W ramach Programu ustala się następujące limity:

 • limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego,
 • limit 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach pobytu dziennego, które będzie realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o kontakt pod telefonami: 81 865 71 72, 81 865 71 73, 81 865 71 74, 81 865 71 75

Program Opieka wytchnieniowa edycja 2021