Ważny komunikat

W trosce o bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa, od dnia 16 marca do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach będzie funkcjonował na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza Ryk nr 34/2020.
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, prosimy o zrozumienie powstałem sytuacji i rozpowszechnienie komunikatu.

Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Komunikat Kierownika OPS

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby sprawy urzędowe załatwiane były przez Państwa:

1. drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach – 81 8657171
– Pracownicy socjalni – 81 8657172, 173, 174
– Świadczenia rodzinne i wychowawcze – 81 8657176, 177, 170
– Księgowość – 81 8657178
– Stypendia, Karta dużej rodziny – 81 8657179
2. adres e-mail : ops@ryki.pl
3. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP
W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośba o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rykach oraz innych instytucjach jedynie do sytuacji koniecznych.
Informujemy, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty/skrzynki – ePUAP, ops@ryki.pl
Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rykach: http://www.ryki.pl – bez osobistego stawiennictwa.
Aktualne informacje na temat koronawirusa można uzyskać pod adresem: gis.gov.pl.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Zgodnie z obwieszczeniem Prokuratora Rejowego w Rykach w dniach  21 lutego – 28 lutego 2020r. w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone będą przyjmowane w Prokuraturze Rejonowej w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29:
21 lutego 2020r. – asesorAneta Mikita – Kubik – pok. 57
24 lutego 2020r. – asesor Aneta Mikita – Kubik – pok. 57
25 lutego 2020r – prokurator Aneta Orzepowska – pok.22
26 lutego 2020r. – asesor Aneta Mikita – Kubik – pok. 57
27 lutego 2020r. – prokurator Ewa Lewandowska-Stojek –  pok. 55
28 lutego 2020r. – asesor Aneta Mikita – Kubik – pok. 57

Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnieniach przysługujących osobom pokrzywdzonym oraz sposobach i możliwościach załatwienia ich spraw.
Porady te będą udzielane w godzinach: 9:00 – 15:00

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA RYKI Z DNIA 05-04-2019R,

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu
pn. „Reaktywacja 2017+”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu
nr RPLU.11.01.00-06-0227/17.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ.

Burmistrz Ryk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu pn. „Reaktywacja 2017+” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

KONKURS OTWARTY

                                                                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2019

                                                                                       Burmistrza Ryk z dnia 4 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, ze zm.) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu pn. „Reaktywacja 2017+” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zwany dalej konkursem. Czytaj dalej

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje o możliwości skorzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Aby skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych należy się zgłosić do tut. Ośrodka po skierowanie. Skierowania wydawane będą do dnia 30 listopada 2018r. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest kryterium dochodowe, które wynosi 1056,00 zł netto na osobę w rodzinie i 1402,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

PRZETARG

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach ogłasza przetarg nieograniczony na:  Usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów, szkoleń oraz doradztwa dla beneficjentów projektu pn. „Reaktywacja 2017+” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora:

       sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

       zarządzanie majątkiem podopiecznego – zgodnie z art. 155 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

       reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami

       sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

 

     Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora powinien:

       posiadać obywatelstwo polskie,

       mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

       korzystać w pełni z praw publicznych,

       mieć stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora,

       nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

       mieć nieposzlakowaną opinię.

 

      Dodatkowe uwagi:


       Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.

       Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

       Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

 
Podstawa prawna:
Przepisy ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają   na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.   z 2012 r. poz. 788 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym,   w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych prosimy o kontakt osobisty z Kierownikiem  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach ul. Karola Wojtyły 29 

 

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj

ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach informuje, że od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest ubieganie się o przyznanie dodatkowej (elektronicznej) formy Karty Dużej Rodziny. Jest to pierwszy e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych. Ponadto aplikacja mKDR umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.

            Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne. Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach: http://ops.ryki.pl znajdą państwo niezbędne odnośniki potrzebne do ubiegania się o Kartę elektroniczną.

            Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz w formie tradycyjnej u pracownika obsługującego KDR.

Opublikowano Uncategorized | Skomentuj